Frozen RTE Gujarati Range

Nylon Khaman
Nylon Khaman
Khaman-Vati Dal
Khaman (Vati Dal)
Sandwich Dhokla
Khatta Dhokla
Patra Slice
Muthiya
Muthiya
Khandvi rolls
Khandvi Rolls
Lilva Kachori
Sabudana Vada
Sabudana Vada